fbpx
+31 (0)20 – 3315992 booking@gonkd.nl Kinkerstraat 62a, ​1053 DZ Amsterdam

Kleine lettertjes van Go NKD

1. ALGEMEEN:
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Go NKD en een cliënt waarop Go NKD deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. INSPANNINGEN:
Go NKD zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Go NKD zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. AFSPRAKEN:
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan Go NKD melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Go NKD het volledige honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Go NKD moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. BETALINGEN:
Go NKD vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, pin of via overschrijving te voldoen.

5. PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY:
De cliënt voorziet Go NKD vóór de eerste behandeling van gegevens, waarvan Go NKD aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Go NKD neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Go NKD behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Go NKD zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt

6. GEHEIMHOUDING: 
Go NKD is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Go NKD verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. AANSPRAKELIJKHEID:
Go NKD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Go NKD is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen. De aansprakelijkheid is echter beperkt tot het beloop van het bedrag dat ter zake van het schadevoorval door de verzekeraar van ondernemer zal worden uitgekeerd.

Indien de klant problemen heeft met de huid, wordt de klant dringend aangeraden altijd direct de (huis) arts te raadplegen. De (huis) arts kent de klant zijn of haar medische geschiedenis en is in staat de klant persoonlijk te onderzoeken en heeft de ervaring en kennis om effectief in te spelen op de situatie.

De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

8.  GARANTIE:
Go NKD geeft de cliënt 5 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de huid niet of niet goed heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of advies van Go NKD gebruikt heeft.

9. KLACHTEN:
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk en persoonlijk gemeld worden aan Go NKD. Go NKD dient door cliënt in gelegenheid gesteld worden de klacht persoonlijk te beoordelen aan de hand van analyse en anamnese. Go NKD moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Go NKD de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Go NKD en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

10. RECHT:
Op elke overeenkomst tussen Go NKD en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.